October 19, 2013

林志玲台版Vogue大片 巴黎演绎妩媚奢华

应台湾版Vogue之 邀,林志玲与蜷川实花再度于巴黎聚首,Vogue十月号封面,沉浸在巴黎多变化的浪漫景致中,林志玲说, 自己想要变成小叮当,可以随处穿越时空。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125630_620233.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125631_726871.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125632_750083.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125633_845386.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125634_268138.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125635_940924.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125636_180904.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_42/704_1125637_815497.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email