August 11, 2013

林依晨代言展性感双唇 不担心留学被淡忘

林依晨受知名彩妆邀请,成为亚洲区代言人,此次接下唇部彩妆为主的商品,现场更做出勾人的亲吻姿态。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048688_418950.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048676_868554.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048677_545021.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048678_746207.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048679_185611.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048680_721501.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048681_783297.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048682_247383.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048683_528295.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048684_244314.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048685_930174.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048686_196690.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048687_429540.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1048675_714704.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email