August 24, 2013

蔡卓妍不甘做偶像 盼以歌声感动别人

蔡卓妍已推出了第七张个人大碟《blooming》,她不再甘于当一个外表漂亮的偶像,而是希望大家用心去听她的歌曲,做一个真正感动人心的歌手。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065360_593389.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065361_349154.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065362_197384.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065363_807578.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065364_940211.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065365_189186.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065366_225180.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065367_701222.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065369_103679.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065371_465556.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065373_692759.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065375_956086.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1065377_934427.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放