August 2, 2013

杨丞琳代言忆亡父 强忍悲痛直呼没事

杨丞琳父亲近日离世,她出席代言活动强忍悲痛,对着现场媒体喊说:“大家不用担心,我心情上没问题,我没事!”

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038665_702454.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038666_885810.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038667_488749.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038668_795122.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038669_855441.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038670_389159.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038671_564279.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038672_753969.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038673_455297.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038674_149031.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038675_520912.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038676_119900.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038677_861810.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038678_304020.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1038679_400991.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email