July 2, 2013

江一燕《像火花像蝴蝶》歌女魅影流芳

近日,由于正监制的《像火花像蝴蝶》正在热播,江一燕颠覆形象挑战的风情歌女,百变造型华丽美艳。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014671_249066.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014672_409517.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014673_236329.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014674_840347.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014675_795016.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014676_713094.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014677_759614.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014678_390895.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014679_501051.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014680_781468.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014681_163126.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1014682_768117.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email