July 21, 2013

钟欣桐《桐花》专辑祝捷会上欣喜落泪

钟欣桐的新专辑《桐花》夺得了双白金的成绩,吴雨特意举行祝捷会。祝捷会上,钟欣桐得知道自己夺得了双白金的成绩,立即不禁落泪。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030107_186047.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030096_842015.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030111_468168.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030113_939012.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030116_939542.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030119_518681.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030122_282179.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030126_494235.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030128_842958.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030131_838046.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1030134_241108.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email