July 27, 2013

《一夜惊喜》发终极预告 范冰冰为爱冒险

电影《一夜惊喜》发布高潮版预告片,通过由范冰冰饰演的单身女白领米雪一夜醉酒怀孕后的恋爱奇遇,将卷入这场怀孕风波的每个人对爱情的不同看法幽默呈现。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033072_727975.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033073_508274.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033074_642421.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033075_254638.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033076_428959.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033077_888829.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033078_759005.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033079_610648.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033080_480382.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033081_898765.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1033082_791867.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email