July 16, 2013

陈怡最新写真曝光 大展夏日小清新

日前,陈怡曝光了一组最新写真,写真中陈怡游遍北京,大展夏日小清新。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025890_553278.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025891_436501.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025892_901397.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025893_206769.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025894_847065.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025895_608209.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025896_196251.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_28/704_1025897_853554.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email