July 7, 2013

钟嘉欣将办个唱 首度尝试跳舞突破自己

钟嘉欣忙于个唱彩排,一直以乖乖女示人的嘉欣排练跳舞版《傻女》,第一次跳舞亦有板有眼,她坦言十分紧张,希望这次突破会受大家接受。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017774_592441.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017770_274301.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017771_856898.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017772_874100.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017773_797330.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017769_528152.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017775_876375.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017776_422765.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017777_516076.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017778_871546.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017779_197195.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017782_392524.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017784_827761.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017787_782636.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017789_111527.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017793_588840.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017794_792228.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017800_802180.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017804_979044.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017807_684906.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1017810_736889.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email