July 6, 2013

孟丽炎夏清凉写真 激活酷暑大秀美腿

日前人气新星孟丽为某杂志拍摄封面大片,不仅秀出多套时尚潮流的夏日搭配,同时大方大秀美腿,气质健康活力难挡。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1016964_835819.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1016963_726723.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1016962_648308.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1016961_414639.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email