June 10, 2013

桂纶镁金发造型示人 舞台上大玩变装秀

桂纶镁金发庞克造型现身代言活动,台上的她不但要挑战快速变装,更在知名发型师巧手下大玩变发实境秀。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989661_981086.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989664_360426.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989666_243310.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989669_767985.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989671_186407.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989673_491710.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989677_718622.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989681_570053.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989689_215218.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989684_320346.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_989691_913021.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email