June 20, 2013

《小时代》上海发布会 粉丝疯狂混乱

郭敬明导演的《小时代》在上海电影节举行发布会。郭敬明携主演杨幂、郭采洁、谢依霖、郭碧婷、凤小岳、王琳等亮相,引起现场粉丝疯狂尖叫。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000475_391461.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000476_815334.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000477_220495.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000478_848053.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000479_248965.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000480_670556.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000481_488485.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000484_108118.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000485_887177.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000486_319094.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000488_851987.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000487_369953.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000489_962553.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000490_578918.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000491_305409.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000492_470967.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000493_778825.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000494_728334.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000495_116462.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000496_527138.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000497_204034.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000499_917632.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000500_271605.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000504_287317.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000505_973602.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_25/704_1000502_297335.jpgNo comments:

Post a Comment

Follow by Email