June 7, 2013

连诗雅被碰手臂尴尬 罗仲谦心态好引女友

罗仲谦与连诗雅今日出席防晒产品活动,罗仲谦还用手替连诗雅的手臂涂防晒用品,让连诗雅感到尴尬,并指从没让男生为她涂防晒用品。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986527_923641.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986528_665998.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986529_271595.jpg
 罗仲谦

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986531_548614.jpg
 Phoebe、Bonnie

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986532_351581.jpg
 Bonnie

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986533_762458.jpg
 Phoebe

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986534_866469.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_986536_785508.jpg
 钟浠文

No comments:

Post a Comment

Follow by Email