May 17, 2013

杨千嬅白衬衣透出黑胸罩 笑谈育儿趣事

杨千嬅、谢婷婷等在香港出席活动。千嬅的白衬衫令黑bra尽透,相当性感。她现场自曝孩子牙牙学语时,说什么自己都觉得在叫“妈妈”。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967242_488441.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967243_306401.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967244_369194.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967245_811994.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967246_691317.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967247_609174.jpg
 杨千嬅

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967236_195896.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967237_641585.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967238_558440.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967239_171168.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967240_603931.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_967241_848594.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email