May 7, 2013

林志玲紧身护士装秀身材 否认任唱歌评委

名模林志玲5日化身性感小护士,为妇癌筛检活动宣传,并开口献唱。此前传贵州卫视《爱的主打歌》邀其做音乐评委,志玲笑称重心不在音乐,暂无打算。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957650_655123.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957670_930580.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957652_833890.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957653_212023.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957654_997291.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957655_651612.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957656_575654.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957657_334564.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957658_425007.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957659_365306.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957660_443307.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957661_798381.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957662_145938.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957663_324112.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957664_542981.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957665_279335.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957666_940505.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957667_255735.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957668_932539.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957669_557100.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957651_700621.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957671_255631.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957672_723926.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957673_254155.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957695_805032.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957693_193190.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957690_320760.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957688_251735.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957684_428044.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_957681_330019.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放