May 27, 2013

罗彩玲露事业线拍写真 性感失守走光

嫩模罗彩玲(Vivian)今天为将于夏天推出的写真集进行拍摄工作,工作工人员为她整理泳衣时,不慎走光露内裤外露。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976537_967199.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976534_970217.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976535_541956.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976536_255861.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976533_527084.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976538_691665.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976539_586884.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976541_695576.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976543_552748.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976545_993554.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976546_299723.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976547_763202.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976549_325161.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976550_143238.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976553_897572.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976556_836482.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976557_355488.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976558_175846.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976561_206810.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976562_222483.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976563_806477.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976564_318948.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976565_465643.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976566_708794.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email