May 5, 2013

韩女星姜艺彬为棒球赛开球性感秀蛮腰

韩国女艺人姜艺彬出席了在首尔举行的某场职业棒球联赛,担任了该场比赛的开球嘉宾。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956083_740883.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956084_298729.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956085_980393.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956086_619300.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956087_158184.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956088_971747.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956089_605926.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956090_145445.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956091_246234.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956092_574410.jpg
 

No comments:

Post a Comment

Follow by Email