May 9, 2013

希尔顿获小男友贴身服侍 露半球称想造人

帕里斯-希尔顿和21岁的小男友韦佩里外出大秀恩爱,希尔顿称她和男友已经到想要生孩子的阶段了。难怪小男友鞍前马后伺候,不敢有任何闪失。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_960442_681758.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_960443_117001.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_960444_327573.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_960445_873441.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email