May 24, 2013

朴信惠上海热裤跳辣舞 示范可爱颂互动

韩星朴信惠在上海举办歌友会。歌友会上,她突破了以往的形象,穿热裤性感大胆热舞,更在现场示范可爱颂与粉丝互动。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973218_530837.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973219_446901.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973222_969563.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973223_198534.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973225_394170.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973227_768144.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973229_784296.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973231_301612.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973233_386818.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973234_763678.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973236_105539.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973238_865300.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973240_177907.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email