May 26, 2013

熊黛林指城嫂难做 苟芸慧称只有合作关系

苟芸慧20日出席电动游戏活动,提到日前熊黛林大叹城嫂难当一事,绯闻现任苟姑娘则暗撑Lynn,但她也再次强调自己跟郭富城只在工作上合作过。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974767_482970.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974768_392320.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974769_830636.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974770_953906.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974772_718896.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974773_753931.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974775_179120.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974777_470259.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974777_470259.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974781_365659.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974782_339698.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974783_748418.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974784_711325.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974785_871614.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974788_655742.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974789_860015.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974790_204034.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email