May 27, 2013

吴千语否认美国秘婚 透露成功融入林家

吴千语和罗仲兼今天应邀出席内衣品牌新品发布会,日前有报导指林峰带同千语到美国,出席林家的重要家庭活动,但吴千语否认赴美秘密结婚。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976029_345109.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976051_971682.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976052_555333.jpg


http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976039_816199.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976040_594021.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976037_648082.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976038_974555.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976041_936480.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976042_191336.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976043_614474.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976045_576428.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976048_559614.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976049_827671.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976031_342370.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976032_141047.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976033_381052.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976054_797234.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976055_348003.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976057_862483.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976060_162091.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976061_704863.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976063_990882.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976067_255144.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976068_561877.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976070_290397.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976071_461209.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976073_401942.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976076_932115.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976078_625145.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976080_812181.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976081_414417.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976082_759429.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976084_728541.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976085_532554.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email