May 27, 2013

《狂野时速6》港首映 JessicaC露背性感

美国电影《狂野时速6》在香港举行首映礼,钱嘉乐、杨爱瑾、Jessica C.、郑丹瑞等现身捧场。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976323_241501.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976325_706718.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976326_420707.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976328_735903.jpg
 Jessica C.

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976329_419744.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976330_988780.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976334_134144.jpg
 杨爱瑾

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976335_314743.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976336_161622.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976337_239014.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976338_524655.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976339_663521.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976341_226507.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976342_674161.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976343_781121.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976345_928070.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976348_396501.jpg
 钱嘉乐

No comments:

Post a Comment

Follow by Email