May 21, 2013

《3D冰封侠》发海报 黄圣依甄子丹红白配

电影《3D冰封侠》举行全球首场发布会,主演甄子丹、王宝强、黄圣依出席,并为影片的首款海报揭幕。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971136_680313.jpg
 甄子丹、王宝强、黄圣依

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971135_382090.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971134_637053.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971133_532659.jpg
 汪诗诗

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971132_206951.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971131_385677.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971130_235682.jpg
 黄圣依

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971365_461099.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971366_956219.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971367_966917.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971368_388047.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971369_743700.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971370_830156.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971377_139512.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email