April 1, 2013

《中国星跳跃》阿Sa和田亮自创拉手跳

浙江卫视跳水真人秀《中国星跳跃》将于4月开播。由于极度恐高,但阿Sa始终停留在池边“扎冰棍”的“0米台”水平,教练田亮很治愈,携阿Sa“拉手跳”击碎恐高。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922966_444231.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922975_169099.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922981_550527.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922983_245402.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922987_378649.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922984_714757.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922985_617648.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922968_136617.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922986_416471.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922970_582120.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922972_497623.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922973_965166.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922977_945327.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922980_203046.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_922982_650039.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email