April 13, 2013

鸡排妹迷彩装露傲人事业线为电影站台

在新加坡创5亿台币票房的《新兵正传》,导演梁智强带着5位演员出席首映会,鸡排妹一袭迷彩装露出傲人事业线,一现身立刻成为整场注目“娇”点。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934364_918815.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934365_750201.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934366_167961.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934367_951606.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934368_678527.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934369_189383.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934370_517690.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934371_117411.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934372_237403.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934373_137030.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934374_262546.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934375_472879.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934376_694928.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934377_934301.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934378_408322.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934379_701429.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934380_926124.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934381_296564.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934382_282140.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934383_555767.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934384_877285.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934385_133575.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934386_889796.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934387_246467.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934388_484302.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934389_402250.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934390_430616.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934391_983453.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934392_793404.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934393_386381.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934394_212513.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934395_426905.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934396_699952.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934397_612253.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934398_438660.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934399_573936.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934400_359011.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934401_853083.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934402_278543.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934403_706753.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934404_561840.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email