April 13, 2013

板野友美站绯闻女孩泰勒旁被衬小短腿

近日,AKB48成员板野友美在纽约拍大片。不过站在泰勒-莫森面前却被衬托成了小短腿。拍摄间隙两人零交流,泰勒自顾自地完电话抽烟,丝毫没有要照顾板野友美。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934168_461147.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934165_668135.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934160_341899.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934162_970118.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934163_219427.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934166_340029.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934167_689891.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934169_257032.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934161_718798.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email