April 7, 2013

秦海璐封面大片 另类妆容别样风情

日前女星秦海璐《优品》封面大片曝光,复古容妆显得十分迷人。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_928263_742257.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_928264_169324.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_928265_101321.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_928266_249127.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_928267_414192.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_928268_520631.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email