April 9, 2013

蔡卓妍为慈善跳水 三度受伤坚持训练

近日,《中国星跳跃》的直播慢慢临近,阿Sa到京后一直在接受最后的艰苦训练,勇敢挑战五米跳台,期间三度受伤,但仍坚持训练。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930820_453538.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930821_554538.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930822_910966.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930823_375961.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930824_833692.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930825_501701.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930826_960740.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930827_274957.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_14/704_930828_386680.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email