April 28, 2013

《富春山居图》刘德华林志玲郎才女貌

第三届北京国际电影节2013年4月23日在京闭幕,图为《富春山居图》刘德华林志玲“郎才女貌”。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_951824_240819.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_951825_441190.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948209_276834.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948210_537082.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948212_176259.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948214_683225.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948216_191915.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948218_688200.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948219_824768.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948223_271907.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948225_189254.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948228_729283.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email