April 12, 2013

潘辰《水立方》首秀 清纯素颜照曝光

潘辰《星跳水立方》的首秀, 素颜录制节目。潘辰五官立体而精致,素颜出镜尽显纯净清新。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934060_740135.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934061_950157.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934062_956176.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934063_444759.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934064_812977.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934067_665541.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934066_217686.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email