April 2, 2013

天心发表不生宣言 窃喜男人缘反而变好

艺人曾恺璇、天心、翁滋蔓三个不同年龄跟姿态的艺人,3月28日晚出席珠宝秀。近来发表“不生小孩”言论的天心坦言桃花变得更好。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924514_123139.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924515_965486.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924516_598885.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924506_528400.jpg
 天心站台

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924501_499413.jpg
 翁滋蔓迷人

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924502_570898.jpg
 曾恺璇巧笑

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924503_252258.jpg
 黄莉

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924504_648041.jpg
 王丽雅

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924505_358474.jpg
 曾恺璇如女神

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924500_663447.jpg
 卢怡榕

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924507_679061.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924508_340629.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924509_477457.jpg
翁滋蔓美腿迷人

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924510_859238.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924511_974347.jpg
 曾恺璇

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924512_431606.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924513_862930.jpg
 翁滋蔓、天心、曾恺璇

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924497_683367.jpg
 吴玟萱

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924498_315966.jpg
 小call

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_13/704_924499_273786.jpg
 恬妞

No comments:

Post a Comment

Follow by Email