March 26, 2013

少时Jessica露腿露腰秀性感腹肌

少女时代Jessica拍摄杂志写真,以大气时髦的造型,露腿露腰大秀性感腹肌,将清纯性感的双重魅力展现的淋漓尽致。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_917234_204970.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_917233_999281.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_917231_669886.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_917232_459457.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email