March 5, 2013

姚元浩自认是孬种 杨谨华演绎少女情怀

由姚元浩、杨谨华、黄腾浩所主演的偶像剧《大红帽与小野狼》即将在 2月28日播出。杨谨华鼻酸回忆从开拍至今近三个月以来的坚持努力都是值得的。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899277_372196.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899278_296044.jpg
 杨谨华


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899280_256674.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899281_328991.jpg
 姚元浩

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899282_206162.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899283_917203.jpg
 姚元浩 杨谨华

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899262_217705.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899260_318725.jpg
 黄腾浩

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899264_627038.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899265_344237.jpg
 黄腾浩 姚元浩 杨谨华

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899268_909571.jpg
 李辰翔

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899270_611356.jpg
  李依瑾

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899271_768683.jpg
 李依瑾 林孟瑾

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899272_902742.jpg
 李依瑾 林孟瑾 苏品杰 姚元浩 王梦麟 杨谨华

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899273_495851.jpg
 林孟瑾

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899274_138193.jpg
 苏品杰

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899275_419253.jpg
 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899276_794718.jpg
 王梦麟

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899279_362734.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899284_515294.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email