March 29, 2013

周秀娜自曝享受单身 活动中撕猛男衣衫

周秀娜等人担任亚洲爆衫猛男选拔赛活动嘉宾评判,获肌肉男以人肉抬轿形式抬出场,并合力扯破一肌肉男的白背心。周秀娜表示未有新恋情,喜欢单身的快乐。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919341_573027.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919382_289152.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919380_176827.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919379_122986.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919342_945927.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919343_282542.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919345_939786.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919346_653514.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919347_925385.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919348_262727.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919349_615817.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919350_841876.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919351_612548.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919352_315710.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919353_712877.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919354_340295.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919355_888917.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919356_707069.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919357_223645.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919358_867756.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919359_663675.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919360_366322.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919361_621233.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919362_826461.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919363_745770.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919364_249723.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919365_346663.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919366_460058.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919367_659231.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919368_561994.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919369_502705.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919370_255724.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919371_717589.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919372_837874.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919373_340397.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919374_785451.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919375_301782.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919376_398083.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919377_615420.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919336_675982.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919337_269395.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919338_584510.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919339_653883.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919340_443099.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919383_969392.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919384_294191.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919385_785156.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919386_996279.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919387_188332.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919388_606987.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919389_521764.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919390_760295.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919391_832521.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email