March 12, 2013

陈慧琳忙于筹备张国荣纪念演唱会

陈慧琳应邀出席保良局安老筹募活动,与赌王千金何超凤等同场。陈慧琳表示最近忙于准备张国荣纪念演唱会,减少了见一对儿子的时间。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904572_290048.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904573_187871.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904574_132757.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904575_668913.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904576_783515.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904577_326575.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904578_527834.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904579_468374.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_904580_573502.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email