March 12, 2013

马苏《男人装》海洋写真妩媚叛逆

近日,马苏为《男人装》拍摄封面大片,此次拍摄以海洋为主题,马苏置身蜿蜒海岸线,宛若精灵降临人间。妩媚迷人又显现出些许叛逆意味。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905084_752054.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905088_802378.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905087_376672.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905082_714810.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905083_605920.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905085_296306.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905086_180527.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905081_325066.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_905080_958840.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email