March 13, 2013

对话姜素拉 对利特有遗憾爱梁朝伟汤唯

日前,韩星姜素拉在韩国接受新浪娱乐对话,她表示与利特的“最后一吻”很不舍,最喜欢中国演员梁朝伟、汤唯、章子怡,姜妈妈是个中国武侠迷。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906027_460540.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906028_906287.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906029_347242.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906030_361659.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906031_312726.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906032_310762.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906033_287969.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906034_539483.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906035_717546.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906036_320481.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906037_853825.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906038_292767.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906039_647969.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906040_803731.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906041_261338.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906042_323857.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906043_561528.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906044_991037.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906045_424658.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906046_410874.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906047_203839.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906048_429138.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906049_255331.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906050_535122.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_10/704_906052_800932.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email