March 8, 2013

苏有朋回台演警察 自嘲像大叔

在将开拍的《甜蜜杀机》中,苏有朋和林依晨饰演警官,有不少对手戏。12年没有回台拍戏的苏有朋说:“导演是因为缺少大叔型的角色,才找我演。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901227_553494.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901249_508169.jpg
 林依晨 苏有朋

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901218_307726.jpg
 Bebe 林依晨 导演 苏有朋 朱芷莹


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901217_566443.jpg
 Bebe

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901221_381456.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901222_251073.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901223_592821.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901225_558889.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901226_904365.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901230_239478.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901231_946300.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901232_154531.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901233_642176.jpg
 高盟杰

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901235_465509.jpg
 郎祖筠 雷洪

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901240_720988.jpg
 林柏宏

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901246_173299.jpg
 林柏宏 Bebe 高盟杰

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901247_215061.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901248_874172.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901251_109087.jpg
 吴中天

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901252_727491.jpg
 朱芷莹

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_901253_113887.jpg
 朱芷莹 吴中天

No comments:

Post a Comment

Follow by Email