March 6, 2013

蔡卓妍曝游泰国甜蜜细节

蔡卓妍、钟欣桐、罗力威、洪卓立和钟浠文等出席某首饰发布会活动。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899354_187522.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899355_137443.jpg
 蔡卓妍、钟欣桐


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899356_585128.jpg
 蔡卓妍

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899357_476451.jpg
 钟欣桐

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899344_938649.jpg
 罗力威、洪卓立

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899345_803422.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899347_914185.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899346_957426.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899349_834934.jpg
 钟浠文

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899351_289596.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899350_680877.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899352_896633.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899353_776535.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email