March 6, 2013

《春假》发布会 青春美少女斗艳

《春假》发布会于比利佛山举行。凡妮莎-哈金斯与艾什莉-本森两位女主演现身会场,青春逼人。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899532_548526.jpg
 凡妮莎-哈金斯碎花小群青春逼人
 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899541_995600.jpg
 艾什莉-本森黑色裤装干练性感

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899533_827061.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899535_709395.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899537_917155.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899536_209267.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899538_356899.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899539_814533.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899542_758956.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899540_588596.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899543_556958.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899545_216869.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_899540_588596.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email