March 29, 2013

薛凯琪拒谈婚前性行为 指房祖名懂得找乐

近日薛凯琪出席活动,被问到会否遵守教徒规矩反对婚前性行为来保护自己时,薛凯琪指这是私人事不便谈这话题,但她是支持的,还指房祖名懂得自寻快乐。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919418_988200.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919419_622073.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919421_429031.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919420_871869.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919412_140716.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919413_749795.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919414_645909.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919415_254777.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919416_414266.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919417_497600.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919408_902569.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919409_626429.jpg
 陈奂仁

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919410_165440.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919411_426610.jpg
 陈慧敏

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_919422_691625.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email