March 3, 2013

杨思琦张罗女儿入学 马浚伟投资胞姐学校

杨思琦主持TVB节目《May姐有请》,自言不懂厨艺,正为女儿张罗入学事宜。嘉宾马浚伟则称在胞姐的补习学校上投资颇多。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898312_443441.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898313_836194.jpg
 杨思琦 马浚伟 冯美基 沈卓盈


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898315_410281.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898317_545987.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898318_959787.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898319_138196.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898320_922485.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898323_745933.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898324_504041.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898321_985941.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898322_196764.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898325_605171.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898326_352703.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email