February 21, 2013

張暖雅蛇年要拍拖


性感女星張暖雅(Angelina)入行短短一年已有不俗回響,她希望蛇年在各方面也有大進展,她又稱已有年多沒拍拖,故渴望蛇年能結識到另一半。她的擇 偶條件首要是大家溝通到,其次是對方要有才華,最不喜歡口甜舌滑和愛玩的男生。問現時有沒有追求者?她笑言:「唔算囉,我唔敢隨便畀電話人,但女仔如果想 要(拍拖)都會有,我唔驚,但我之前有好多感情經歷,對男友要求會高咗。」

Angelina新年期間跟朋友到柬埔寨旅遊,過一個特別的新年,又可趁機休息。她透露另一個新年願望:「舊年有人抹黑我,新一年希望啲人過得好啲,唔好嚟騷擾。」

No comments:

Post a Comment

Follow by Email