February 26, 2013

熊黛林学会珍惜跟前人 穿平底鞋否认有喜

熊黛林、马德钟夫妇等出席活动。正值守孝的熊黛林被追问婚期时,她直言没有那么快,并否认有喜。对于父亲的离世,熊黛林指会学懂珍惜身边人。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894247_388130.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894248_963243.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894249_345640.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894250_295859.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894251_394834.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894252_465647.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894253_522881.jpg
 熊黛林

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894255_262793.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894256_315917.jpg
 马德钟夫妇

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894257_575741.jpg
 何倍倩


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894258_958966.jpg
 JOYCELYN LUKO与老公ANTHONY

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894259_727259.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894260_934818.jpg
 JOYCELYN LUKO

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_894261_691767.jpg
 朱紫娆

No comments:

Post a Comment

Follow by Email