February 21, 2013

葉翠翠重口味益觀眾


葉翠翠昨到電台受訪,提到剛大結局的劇集《初五啟市錄》收視麻麻,但反而在內地受歡迎,有份主演的翠翠說:「內地粉絲都有喺我微博留言話好睇,冇人話悶。」
翠翠又透露將會演新劇,問會否再挑戰床上戲?她說:「冇乜所謂,反正都露過,最緊要多人睇,(露激啲?)再激啲都冇所謂,不過電視尺度有限。」提到近來無 綫劇集大玩強姦、床上戲等情節,翠翠稱這樣是要迎合觀眾口味:「其實都係迎合社會喜好,觀眾鍾意重口味,所以先有呢啲情節。」

No comments:

Post a Comment

Follow by Email